Thông Tin Liên Hệ

Tìm kiếm

Thống kế truy cập

Hiện có 1 khách trực tuyến
Lượt truy cập: 1400

Hình ảnh

Giới thiệu một số giống lúa thuần mới có năng suất, chất lượng

Từ vụ Đông Xuân năm 2008 - 2009, được sự cho phép của Sở Nông nghiệp& PTNT: Trung Tâm Khuyến nông khuyến ngư Bình Định đã đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác: Khảo nghiệm các tập đoàn giống lúa thuần, lúa lai; tổ chức các mô hình sản xuất giống lúa mới gắn với cộng đồng và đã chọn được một số giống lúa thuần, lúa lai có năng suất, chất lượng để đưa vào cơ cấu sản xuất. Chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu dưới đây một số giống lúa thuần mới có triển vọng đã được khảo nghiệm trong 2 - 3 năm vừa qua:
 
 

Giống lúa thuần mới năng suất chất lượng trồng ở An Nhơn   (Ảnh: BBT)

 Nhóm giống đã khảo nghiệm 1 năm:
1. Giống lúa thuần OM 3536: Giống lúa thuần OM 3536 là giống lúa do Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu long chọn tạo, sản xuất . Thời gian sinh trưởng vụ đông xuân 105 - 110 ngày, vụ thu 85 - 90 ngày. Giống có đặc điểm sinh trưởng mạnh, đẻ nhánh khá, cây cứng, độ thuần cao, trỗ tập trung, thoát cổ bông, lá đòng thẳng đứng, chiều cao cây 90 - 95 cm, chống đổ khá. Năng suất trung bình đạt 6 - 7 tấn/ha. Thâm canh tốt có thể đạt 8 - 9 tấn/ha, hạt gạo thon, trắng trong,thon dài, cơm mềm. Giống lúa thuần OM 3536 thích ứng rộng, thích hợp nhiều chân đất, chống chịu sâu bệnh khá, kháng đạo ôn tốt, khả năng kháng rầy nâu trung bình, chống chịu bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá khá. Giống có thể sạ được 3 vụ/ năm nhưng thích hợp nhất là vụ Hè thu.
Khuyến cáo sản xuất :
+ Mật độ gieo sạ: Giống siêu nguyên chủng sạ: 2,5 – 3,0kg/ sào. Giống nguyên chủng sạ: 3,5 – 4,0kg/ sào. 
+ Đầu tư phân bón: Nên bón phân theo công thức: 110 N – 100 P2O5 – 100 K2O. Chú ý: Nên bón lót kỹ, bón phân theo hướng nặng đầu, nhẹ cuối.
2. Giống lúa thuần OM 6976: Giống lúa thuần OM 6976 là giống lúa do Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu long chọn tạo, sản xuất . Thời gian sinh trưởng vụ đông xuân 105- 110 ngày, vụ thu 85 - 90 ngày. Giống có đặc điểm sinh trưởng mạnh, đẻ nhánh khá, cây cứng, độ thuần cao, trỗ tập trung, thoát cổ bông, lá đòng thẳng đứng, chiều cao cây 90 - 95 cm, chống đổ khá. Năng suất trung bình đạt 6 - 7 tấn/ha. Thâm canh tốt có thể đạt 8 - 9 tấn/ha, hạt gạo thon, trắng trong. Giống lúa thuần OM 6976 thích ứng rộng, thích hợp nhiều chân đất, chống chịu sâu bệnh khá, kháng đạo ôn tốt, khả năng kháng rầy nâu trung bình, chống chịu bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá khá. Giống có thể sạ được 3 vụ/ năm nhưng thích hợp nhất là vụ Hè thu.
Khuyến cáo sản xuất :
+ Mật độ gieo sạ: Giống siêu nguyên chủng sạ: 2,5 – 3,0kg/ sào. Giống nguyên chủng sạ: 3,5 – 4,0kg/ sào. 
+ Đầu tư phân bón: Nên bón phân theo công thức: 110 N – 100 P2O5 – 100 K2O. Chú ý: Nên bón lót kỹ, bón phân theo hướng nặng đầu, nhẹ cuối.
3. Giống lúa thuần OM 2919:
Giống lúa thuần OM 2919 là giống lúa do Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu long chọn tạo, sản xuất. Thời gian sinh trưởng vụ đông xuân 105 - 110 ngày, vụ thu 85 - 90 ngày. Giống có đặc điểm sinh trưởng mạnh, đẻ nhánh khá, cây cứng, độ thuần cao, trỗ tập trung, thoát cổ bông, lá đòng thẳng đứng, chiều cao cây 90-95 cm, chống đổ khá. Năng suất trung bình đạt 6-7 tấn/ha. Thâm canh tốt có thể đạt 8-9 tấn/ha, hạt gạo thon dài, trắng trong. Giống lúa thuần OM 2919 thích ứng rộng, thích hợp nhiều chân đất, chống chịu sâu bệnh khá, kháng đạo ôn tốt, khả năng kháng rầy nâu trung bình, chống chịu bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá khá. Giống có thể sạ được 3 vụ/ năm nhưng thích hợp nhất là vụ Hè thu.
Khuyến cáo sản xuất :
+ Mật độ gieo sạ: Giống siêu nguyên chủng sạ: 2,5 – 3,0kg/ sào. Giống nguyên chủng sạ: 3,5 – 4,0kg/ sào. 
+ Đầu tư phân bón: Nên bón phân theo công thức: 110 N – 100 P2O5 – 100 K2O. Chú ý: Nên bón lót kỹ, bón phân theo hướng nặng đầu, nhẹ cuối.
4. Giống lúa thuần OM 3995: Giống lúa thuần OM3995 là giống lúa do Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu long chọn tạo, sản xuất . Thời gian sinh trưởng vụ đông xuân 110 - 115 ngày, vụ thu 85 - 90 ngày. Giống có đặc điểm sinh trưởng mạnh, đẻ nhánh khá, cây cứng, độ thuần cao, trỗ tập trung, thoát cổ bông,lá đòng thẳng dài, chiều cao cây 90-95 cm, chống đổ khá. Năng suất trung bình đạt 6-7 tấn/ha. Thâm canh tốt có thể đạt 8-9 tấn/ha, hạt gạo thon, trắng trong,thon dài. Giống lúa thuần OM 3995 thích ứng rộng, thích hợp nhiều chân đất, chống chịu sâu bệnh khá, kháng đạo ôn tốt, khả năng kháng rầy nâu trung bình, chống chịu bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá khá. Giống có thể sạ được 3 vụ/ năm nhưng thích hợp nhất là vụ Hè thu.
Khuyến cáo sản xuất :
+ Mật độ gieo sạ: Giống siêu nguyên chủng sạ: 2,5 – 3,0kg/ sào. Giống nguyên chủng sạ: 3,5 – 4,0kg/ sào. 
+ Đầu tư phân bón: Nên bón phân theo công thức: 110 N – 100 P2O5 – 100 K2O. Chú ý : Nên bón lót kỹ, bón phân theo hướng nặng đầu, nhẹ cuối.
5. Giống lúa thuần OM 5661: Giống lúa thuần OM 5661 là giống lúa do Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu long chọn tạo, sản xuất . Thời gian sinh trưởng vụ đông xuân 105 - 110 ngày, vụ thu 85 - 90 ngày. Giống có đặc điểm sinh trưởng mạnh, đẻ nhánh khá, cây cứng, độ thuần cao, trỗ tập trung, thoát cổ bông, lá đòng thẳng đứng, chiều cao cây 90-95 cm, chống đổ khá. Năng suất trung bình đạt 6-7 tấn/ha. Thâm canh tốt có thể đạt 8-9 tấn/ha, hạt gạo thon, trắng trong,thon dài. Giống lúa thuần OM 5661 thích ứng rộng, thích hợp nhiều chân đất, chống chịu sâu bệnh khá, kháng đạo ôn tốt, khả năng kháng rầy nâu trung bình, chống chịu bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá khá. Giống có thể sạ được 3 vụ/ năm nhưng thích hợp nhất là vụ Hè thu.
Khuyến cáo sản xuất :
+ Mật độ gieo sạ: Giống siêu nguyên chủng sạ: 2,5 – 3,0kg/ sào. Giống nguyên chủng sạ: 3,5 – 4,0kg/ sào. 
+ Đầu tư phân bón: Nên bón phân theo công thức: 110 N – 100 P2O5 – 100 K2O. Chú ý: Nên bón lót kỹ, bón phân theo hướng nặng đầu, nhẹ cuối.
6. Giống lúa thuần T3: Giống lúa thuần T3 là giống lúa do Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội chọn tạo, sản xuất. Thời gian sinh trưởng vụ đông xuân 110 - 115 ngày, vụ thu 85 - 90 ngày. Giống có đặc điểm sinh trưởng mạnh, đẻ nhánh khá, cây cứng, độ thuần cao, trỗ tập trung, thoát cổ bông, lá đòng thẳng dài, chiều cao cây 90 - 95 cm, chống đổ khá. Năng suất trung bình đạt 6 - 7 tấn/ha. Thâm canh tốt có thể đạt 8 - 9 tấn/ha, hạt gạo thon dài, trắng trong, cơm hơi dẻo. Giống lúa thuần T3 thích ứng rộng, thích hợp nhiều chân đất, đồng thời là giống chịu thâm canh, chống chịu sâu bệnh khá, kháng đạo ôn tốt, khả năng kháng rầy nâu trung bình, chống chịu bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá khá. Giống có thể sạ được 3 vụ/ năm nhưng thích hợp nhất là vụ Hè thu.
Khuyến cáo sản xuất:
+ Mật độ gieo sạ: Giống siêu nguyên chủng sạ: 2,5 – 3,0kg/sào. Giống nguyên chủng sạ: 3,5 – 4,0kg/ sào. 
+ Đầu tư phân bón: Nên bón phân theo công thức: 120 N – 100 P2O5 – 110 K2O. Chú ý: Nên bón lót kỹ, bón phân theo hướng nặng đầu, nhẹ cuối.
7. Giống lúa thuần KD28: Giống lúa thuần KD28 là giống lúa do Công ty TBT Quảng Ngãi chọn tạo, sản xuất. Thời gian sinh trưởng vụ đông xuân 105 - 110 ngày, vụ thu 85 - 90 ngày. Giống có đặc điểm sinh trưởng mạnh, đẻ nhánh trung bình, cây cứng, độ thuần cao, trỗ tập trung, thoát cổ bông, lá đòng thẳng đứng, chiều cao cây 85-90 cm, chống đổ khá. Năng suất trung bình đạt 6-7 tấn/ha. Thâm canh tốt có thể đạt 8-9 tấn/ha, hạt gạo hơi bầu, trắng trong. Giống lúa thuần KD28 thích ứng rộng, thích hợp nhiều chân đất, chống chịu sâu bệnh khá, kháng đạo ôn tốt, khả năng kháng rầy nâu trung bình. Giống có thể sạ được 3 vụ/ năm nhưng thích hợp nhất là vụ Đông xuân, Hè thu.
Khuyến cáo sản xuất :
+ Mật độ gieo sạ: Giống siêu nguyên chủng sạ: 2,5 – 3,0kg/ sào. Giống nguyên chủng sạ: 4 – 4,5kg/ sào. 
+ Đầu tư phân bón: Nên bón phân theo công thức: 110 N – 100 P2O5 – 100 K2O. Chú ý : Nên bón lót kỹ, bón phân theo hướng nặng đầu, nhẹ cuối./.

Tin khác

Video sản phẩm nông sản

Sản Bán Chạy

Đối Tác